Mediocre Là Gì

  -  
However, the son of publisher John Stark stated that Joplin was a rather mediocre pianist and that he composed on paper, rather than at the piano.

Bạn đang xem: Mediocre là gì


Tuy nhiên, con trai của nhà xuất bản John Stark nói rằng Joplin là một nghệ sĩ piano khá tầm thường và rằng ông sáng tác trên giấy, chứ không phải với cây đàn piano.
Whereas this half had spent the whole semester coming up with grandiose theories, and at the end of semester had nothing more to show for it than some fancy theories and a mediocre pot.
Trong khi một nửa lớp này đã trải qua toàn bộ học kỳ đến với những lý thuyết hùng vĩ, và vào cuối học kỳ không có gì thêm để thể hiện cho nó so với một số lý thuyết ưa thích và một chậu gốm tầm thường.
In the review of the album, Sal Cinquemani from Slant Magazine said that "Kara DioGuardi deserves some credit for helping Caillat deliver one of her most emotive performances to date on the melancholy "I Never Told You"; on any other record, the song would be easily tagged as mediocre filler, but here it"s an album highlight".
Trong bài đánh giá về album "Breakthrough", Sal Cinquemani từ Tạp chí Slant cho rằng "Kara Dioguardi xứng đáng nhận được sự tán dương vì đã giúp Caillat truyền tải được một trong những màn trình diễn đầy cảm xúc nhất từ trước đến nay trong bài hát u sầu "I Never Told You"; trong bất kì album nào khác, bài hát này có thể bị xem như là một bài hát dùng để lấp đầy album một cách xoàng xĩnh, mà ở đây, nó trở thành một điểm nhấn của album .".
This kind of mentality can be destructive when communicating with different cultural groups by creating barriers in negotiation, resolution and compromise; it can also lead the "loser" to feel mediocre.
Loại tâm lý này có thể phá hoại khi giao tiếp với các nhóm văn hóa khác nhau bằng cách tạo ra rào cản trong đàm phán, giải quyết và thỏa hiệp; nó cũng có thể dẫn đến việc "kẻ thua cuộc" cảm thấy tầm thường.
So I would describe these realities as an infinite, mediocre, incomplete mess, a generic reality, a kind of cosmic junk shot.
Nên tôi muốn giải thích những thực tại này như một sự hỗn độn vô tận, tầm thường không hoàn thiện, một thực tại rộng lớn, một kiểu bịt kín...
ÜberSoldier was generally met with mediocre and negative reviews and has a Metacritic score of 57/100 based on 32 reviews.
ÜberSoldier thường gặp các đánh giá tầm thường và tiêu cực và có điểm số Metacritic chấm là 57/100 dựa trên 32 đánh giá.

Xem thêm: " Thiếu Tướng Tiếng Anh Là Gì ? Thiếu Tướng Tiếng Anh Là Gì


Now, maybe some of you guys have tried to convey your idea and it wasn"t adopted, it was rejected, and some other mediocre or average idea was adopted.
Có lẽ vài người trong các bạn từng cố gắng diễn đạt ý tưởng của mình và nó không được chấp nhận, bị từ chối, và một ý tưởng tầm thường hoặc trung bình nào đó lại được chấp nhận.
Which means I went camping solo in Maine for a week, to do a retro on my track record of mediocre relationships.
The reviews there were also mostly positive, but film critic Kenneth Tynan angered them when he suggested that Leigh"s was a mediocre talent that forced Olivier to compromise his own.
Các ý kiến tại đây hoàn toàn rõ ràng, nhưng nhà phê bình Kenneth Tynan nổi giận khi ông cho rằng tài năng xoàng xĩnh của Leigh buộc Olivier phải thoả hiệp.
Any fan of action games or time travel mechanics should give this one a serious look", while GameShark commented that "technicalities take a pretty good game and drag it down into the realm of mediocrity.
Bất kỳ fan thể loại hành động hay cơ chế du hành thời gian nào cũng đều có cái nhìn một cách nghiêm túc", trong khi GameShark nhận xét rằng "các kỹ thuật biến thành một trò chơi khá hay và kéo nó xuống cõi tầm thường.
His family then sent him to the Cours Saint-Louis de Monceau, a private Catholic school in the 17th arrondissement, where he was reportedly a mediocre student, but where he nonetheless obtained his baccalauréat in 1973.
Gia đình gởi cậu đến Cours Saint-Louis de Monceau, một trường trung học tư thục Công giáo tại Quận 17, ở đây học lực của cậu là trung bình, dù vậy Sarkozy cũng đậu bằng tú tài năm 1973.
Zhang appeared to be a mediocre ruler, as he was criticized for spending too much time in games and pleasure.

Xem thêm: Manage To Là Gì ? Manage To V Hay Ving? Manage To Là Gì


Trương Trọng Hoa là một người cai trị tầm thường, ông bị chỉ trích vì tiêu tốn quá nhiều thời gian vào việc vui chơi hưởng lạc.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M