Mediocre Là Gì

  -  
However, the son of publisher John Stark stated that Joplin was a rather mediocre pianist & that he composed on paper, rather than at the piano.

Bạn đang xem: Mediocre là gì


Tuy nhiên, nam nhi trong phòng xuất bạn dạng John Stark bảo rằng Joplin là 1 trong những nghệ sĩ piano tương đối khoảng thường cùng rằng ông sáng tác trên giấy tờ, chđọng chưa phải cùng với cây bọn piano.
Whereas this half had spent the whole semester coming up with grandiose theories, and at the kết thúc of semester had nothing more to lớn show for it than some fancy theories và a mediocre pot.
Trong lúc một nửa lớp này đã từng qua toàn cục học kỳ đến cùng với phần lớn triết lý hùng vĩ, cùng vào cuối học kỳ không tồn tại gì thêm để thể hiện đến nó so với một số trong những kim chỉ nan ái mộ cùng một chậu gbé khoảng thường.
In the Đánh Giá of the album, Sal Cinquemani from Slant Magazine said that "Kara DioGuardi deserves some credit for helping Caillat deliver one of her most emotive sầu performances to lớn date on the melancholy "I Never Told You"; on any other record, the song would be easily tagged as mediocre filler, but here it"s an album highlight".
Trong bài nhận xét về album "Breakthrough", Sal Cinquemani trường đoản cú Tạp chí Slant cho rằng "Kara Dioguardi xứng đáng nhận thấy sự khen thưởng vày đã giúp Caillat truyền cài được một trong số những biểu diễn đầy cảm hứng độc nhất vô nhị tự trước tới thời điểm này vào bài bác hát u sầu "I Never Told You"; trong bất kì album như thế nào không giống, bài hát này có thể bị xem nhỏng là một trong những bài bác hát dùng để làm bao phủ đầy album một cách tầm thường xĩnh, mà lại ở đây, nó biến đổi một điểm khác biệt của album .".
This kind of mentality can be destructive sầu when communicating with different cultural groups by creating barriers in negotiation, resolution và compromise; it can also lead the "loser" to feel mediocre.
Loại tâm lý này rất có thể phá hoại lúc tiếp xúc cùng với các team văn hóa truyền thống không giống nhau bằng cách tạo nên tường ngăn trong Bàn bạc, giải quyết và xử lý với thỏa hiệp; nó cũng rất có thể dẫn tới việc "kẻ thua trận cuộc" Cảm Xúc trung bình thường.
So I would describe these realities as an infinite, mediocre, incomplete mess, a generic reality, a kind of cosmic junk shot.
Nên tôi ao ước giải thích rất nhiều thực tại nàhệt như một sự lếu độn vô tận, trung bình thường không hoàn thiện, một thực trên rộng lớn, một loại bao bọc kín...
ÜberSoldier was generally met with mediocre & negative sầu Reviews and has a Metacritic score of 57/100 based on 32 Reviews.
ÜberSoldier hay gặp gỡ các đánh giá tầm thường với xấu đi và có điểm số Metacritic chấm là 57/100 dựa vào 32 nhận xét.

Xem thêm: " Thiếu Tướng Tiếng Anh Là Gì ? Thiếu Tướng Tiếng Anh Là Gì


Now, maybe some of you guys have tried lớn convey your idea và it wasn"t adopted, it was rejected, và some other mediocre or average idea was adopted.
Có lẽ vài fan trong các bạn từng nỗ lực diễn tả ý tưởng của mình và nó ko được đồng ý, bị không đồng ý, với một ý tưởng phát minh tầm thường hoặc vừa phải như thế nào đó lại được chấp nhận.
Which means I went camping solo in Maine for a week, to bởi a retro on my trachồng record of mediocre relationships.
The Reviews there were also mostly positive, but film critic Kenneth Tynan angered them when he suggested that Leigh"s was a mediocre talent that forced Olivier to lớn compromise his own.
Các ý kiến trên đây hoàn toàn cụ thể, tuy nhiên bên phê bình Kenneth Tynan bực tức khi ông cho rằng năng lực thường xĩnh của Leigh buộc Olivier phải thoả hiệp.
Any người of action games or time travel mechanics should give this one a serious look", while GameShark commented that "technicalities take a pretty good game và drag it down inkhổng lồ the realm of mediocrity.
Bất kỳ bạn thể các loại hành vi hay bề ngoài du hành thời gian nào cũng đều phải có cái nhìn một cách nghiêm túc", trong những lúc GameShark dìm xét rằng "những chuyên môn biến thành một trò đùa tương đối giỏi với kéo nó xuống cõi tầm thường.
His family then sent hyên ổn lớn the Cours Saint-Louis de Monceau, a private Catholic school in the 17th arrondissement, where he was reportedly a mediocre student, but where he nonetheless obtained his baccalauréat in 1973.
Gia đình gởi cậu cho Cours Saint-Louis de Monceau, một trường trung học tứ thục Công giáo trên Quận 17, tại chỗ này học lực của cậu là mức độ vừa phải, mặc dù vậy Sarkozy cũng đậu bởi tú tài năm 1973.
Zhang appeared to lớn be a mediocre ruler, as he was criticized for spending too much time in games and pleasure.

Xem thêm: Manage To Là Gì ? Manage To V Hay Ving? Manage To Là Gì


Trương Trọng Hoa là một trong những fan thống trị trung bình thường, ông bị chỉ trích bởi tiêu hao rất nhiều thời hạn vào việc vui chơi và giải trí tận hưởng lạc.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M