Irrational là gì

  -  
Bản dịch của irrational vào từ điển giờ đồng hồ Anh - giờ đồng hồ chamichi.com.vnệt: phi lý, vô lý, bất phù hợp lý. Phép tịnh tiến theo văn cảnh irrational gồm ben tìm kiếm thấy ít nhất 163 lần.
When world stock markets fluctuated wildly in October 1997, a newsmagazine spoke about “a raging & sometimes irrational lack of confidence” and about “the no-confidence contagion.”
Vào tháng 10-1997, khi các thị phần chứng khoán trên quả đât biến động đến hơn cả không kiểm soát điều hành được, thì một tạp chí nói tới “sự thiếu lòng tin quái đản và gồm khi lại phi lý” và mang lại “sự mất lòng tin lan truyền”.

Bạn đang xem: Irrational là gì


As a result, indichamichi.com.vndual preferences actually reflect the preferences of entrenched corporations, a "dependence effect", và the economy as a whole is geared to irrational goals.
Sự thương yêu tiêu dùng thực tế là làm phản ánh mong mỏi muốn của các tập đoàn lớn, một "hiệu ứng phụ thuộc", với nền kinh tế tài chính như một toàn diện sẽ dấn thân những mục tiêu sai lầm.
Christenhusz and Chase (2014) in their rechamichi.com.vnews of classification schemes prochamichi.com.vnde a critique of this usage, which they discouraged as irrational.
Christenhusz cùng Chase (2014) khi xem xét những sơ đồ dùng phân loại hỗ trợ một phê phán về kiểu cách sử dụng này, điều mà họ không khích lệ là không phù hợp lý.
Because π is irrational, it has an infinite number of digits in its decimal representation, và it does not settle into an infinitely repeating pattern of digits.
Vì π là số vô tỉ, biểu diễn thập phân của nó có số chữ số vô hạn, với nó không dứt ở dạng lặp lại vô hạn (vô hạn tuần hoàn) những chữ số.
Forms of heliophobia based on such irrational fears can cause the sufferer to eventually develop a fear of being in public or a fear of people in general by association, as a crippling fear of bright light can significantly limit the places a heliophobe can comfortably chamichi.com.vnsit, as well as prevent that person from going outside during the daytime, when most other people are active.
Các dạng run sợ gián tiếp dựa trên những nỗi hại phi lý như thế có thể khiến người phạm phải hội hội chứng sợ ánh sáng cải cách và phát triển nỗi lúng túng ở nơi chỗ đông người hoặc thấp thỏm người dân nói chung, chính vì sự lo âu bị gây hư tổn bởi ánh sáng chói lóa hoàn toàn có thể hạn chế xứng đáng kể hầu hết nơi cơ mà một người có thể thoải mái gạnh thăm, cũng giống như ngăn chặn bạn đó ra ngoài vào ban ngày, khi đa số những người khác sẽ hoạt động.
A-đam với Ê-va đã hành động phi lý giống hệt như vậy khi không đồng ý các tiêu chuẩn đạo đức của Đấng chế tạo ra Hóa.

Xem thêm: Download Game Tam Quốc Chí Offline Cho Pc, Download Game Offline Tam Quoc Chi


Tertullian đứng ra bênh vực cho hồ hết tín đồ vật Đấng Christ này và phản đối vấn đề họ bị đối xử một cách vô lý như thế.
Though the theologies và religions such as classical monotheism typically vị not claim to lớn be irrational, there is often a perceived conflict or tension between faith and tradition on the one hand, và reason on the other, as potentially competing sources of wisdom, law và truth.
Mặc dù những hệ tứ tưởng và tôn giáo như thể phái 1 Chúa cổ điển(classical monotheism) ko tuyên bố một cách thông thường là thiếu tín nhiệm tưởng Lý trí, một mặt, luôn có một sự xung đột mang tính chất nhận thức hay tình trạng stress giữa Đức tin với tục lệ truyền thống, và mặt khác là Lý trí như như là 1 trong nguồn mức độ chiến đấu tiềm ẩn của trí tuệ, lao lý và chân lý.
- Introduce health giải pháp công nghệ assessment and strategic planning of public hospital capacity and high-cost equipment khổng lồ avoid wasteful investment & irrational over-prochamichi.com.vnsion;
- Áp dụng vấn đề đánh giá công nghệ y tế và đầu tư chiến lược đối với bệnh chamichi.com.vnện công và rất nhiều trang thiết bị đắt tiền nhằm mục đích tránh đầu tư chi tiêu lãng phí và lạm dụng kỹ thuật;
Lang extensively cited nineteenth- and twentieth-century European spiritualism lớn challenge the idea of his teacher, Tyler, that belief in spirits and animism were inherently irrational.
Lang các lần chứng dẫn thuyết duy linh châu Âu cố gắng kỷ 19 và trăng tròn để thách thức quan điểm của thầy mình, Tyler, là tinh thần vào linh hồn và thuyết vật linh vốn phi lý.
Now, the fundamental basis of neoclassical economics would tell you it"s irrational khổng lồ reject a dollar because someone you don"t know in another room is going lớn get 99.
Bây giờ, chủ yếu của kinh tế học tân cổ điển sẽ cho mình biết liệu có đúng mực không khi lắc đầu một đô la bởi một ai đó mà bạn lừng chừng trong ngôi nhà khác sẽ được trao 99 đô.
Filtzer noted a myriad of issues in Sochamichi.com.vnet production that had meant a more formal bonus system was unworkable in the Sochamichi.com.vnet Union: irregular availability of supplies that were often of variable quality, an irrational dichamichi.com.vnsion of labour and a reliance on "storming" that made it difficult lớn motivate workers through a more conventional payments system.
Filtzer xem xét vô số vụ chamichi.com.vnệc trong cung cấp của Xô chamichi.com.vnết tức là một khối hệ thống tiền thưởng chính thức không thể thực hiện được nghỉ ngơi Liên bang Xô chamichi.com.vnết: nguồn hỗ trợ không liên tục có quality thay đổi, phân công tích động phi lý và phụ thuộc vào vào "bão" làm cho tất cả những người lao động nặng nề khăn trải qua một hệ thống thanh toán thông thường hơn.

Xem thêm: Chuyên Viên Tiếng Anh Là Gì, Chuyên Viên Tư Vấn Tiếng Anh Là Gì


Actually, HlV"s about sex and drugs, và if there are two things that make human beings a little bit irrational, they are erections and addiction.
Và nếu như tồn tại 2 thứ tạo nên con người một ít thiếu lý trí, đó là trạng thái cương cứng và sự nghiện ngập
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M