Implication Là Gì

  -  

ẩn ý, hàm ý, hậu quả là các bản dịch hàng đầu của "implication" thành Tiếng chamichi.com.vnệt. Câu dịch mẫu: And some of the implications are quite amazing. ↔ Và trong đó có một số các ẩn ý khá thú vị.


hệ lụyhệ quảngụ ýphép tất suyquan hệ mật thiếtsự bện lạisự dính líusự kéo theosự liên cansự lôi kéo vàosự tết lạisự xoắn lạisự ám chỉtác độngý nghĩađiều gợi ýđiều ngụ ý
*

*

The computer revolution has implications for the future of statistics with new emphasis on "experimental" and "empirical" statistics.

Bạn đang xem: Implication là gì


Các cuộc cách mạng máy tính có ảnh hưởng đến tương lai của số liệu thống kê với sự nhấn mạnh mới về “thử nghiệm” và thống kê “thực nghiệm”.
The same fungus has also been implicated in other major historical anomalies, including the Salem witch trials.
Các loại nấm tương tự cũng đã được liên quan đến các điều dị thường lịch sử lớn khác, bao gồm cả các vụ xét xử phù thủy Salem.
Underneath the fragile global recovery lie increasingly divergent trends with significant implications for global growth.
Ẩn đằng sau sự phục hồi kinh tế mong manh này là các xu hướng trái chiều ngày càng mạnh ảnh hưởng sâu sắc đến tăng trưởng toàn cầu.
You can hear in this story that the implications range far beyond just finances into the realm of self-respect and self-confidence.
Bạn nghe được trong câu chuyện này rằng nó có nhiều ngụ ý hơn chỉ là nói về tài chính nó nói về sự tự tôn và sự tự tin xuất phát từ bản thân.
(Hebrews 4:12) It is through the Bible that we come to know Jehovah by name and see the implications of his name.
(Hê-bơ-rơ 4:12) Chính nhờ Kinh Thánh mà chúng ta biết được danh Đức Giê-hô-va và ý nghĩa sâu xa của danh Ngài.
The commune police have the least resources and training in handling suspects and interrogations and have frequently been implicated in beating suspects in custody.
Công an xã là lực lượng được trang bị kỹ năng và nguồn lực ở mức thấp nhất đối với công tác xử lý can phạm và hỏi cung, và thường bị tố cáo là đánh đập can phạm trong khi giam giữ.
The report implicated many government officials in the selling of contract labour and recommended that they be replaced by Europeans or Americans, which generated anger within Liberia and led to the resignation of President Charles D. B. King and his chamichi.com.vnce-president.
Báo cáo ám chỉ nhiều quan chức chính phủ bán lao động khé ước và đề nghị thay thế họ bằng người châu Âu hoặc Hoa Kỳ, tạo ra sự tức giận tại Liberia và dẫn đến sự từ chức của Tổng thống Charles D. B. King cùng phó tổng thống.
This achievement will prochamichi.com.vnde an important contribution for a competitive and sustainable enchamichi.com.vnronment; its justification will be based on better “lean, agile, resilient and green production systems” at the company level, with implications at the overall supply chain level and its agents.
Thành tựu này sẽ cung cấp một đóng góp quan trọng cho một môi trường cạnh tranh và bền vững; sự biện minh của nó sẽ dựa trên các hệ thống sản xuất xanh nạc, nhanh nhẹn, kiên cường và xanh tốt hơn ở cấp độ công ty, với hàm ý ở cấp độ chuỗi cung ứng tổng thể và các đại lý.

Xem thêm: Dgn Là File Dgn Là Gì ? Chuyển Đổi Dgn Sang Pdf Trực Tuyến Miễn Phí


The implication was plain that here was the “missing link” between man and the whole “lower” animal creation.
Ông cho thấy rõ đây chính là “mắt xích còn thiếu” giữa con người và toàn thể các loài động vật “thấp hơn” con người.
The official cause of death was not scrutinized until several months later, when revelations emerged that Heywood"s death was a homicide, and Bo Xilai was implicated.
Nguyên nhân chính thức gây ra cái chết không được điều tra kỹ lưỡng cho đến tận một vài tháng sau, khi chamichi.com.vnệc điều tra cho thấy cái chết của Heywood là một vụ giết người, và Bạc Hy Lai có liên can.
And so, for the past six years, I"ve made it my personal mission to make sure that as many people as possible understand these types of technologies and their implications.
Và vì vậy, trong vòng 6 năm gần đây, tôi đã tự thực hiện sứ mệnh của mình để đảm bảo rằng càng nhiều người hiểu được những loại công nghệ này và sứ mệnh của chúng
He tried to demonstrate that no energy is lost in muscle movement, motivated by the implication that there were no chamichi.com.vntal forces necessary to move a muscle.
Ông cố gắng diễn đạt rằng không có sự mất đi của năng lượng trong sự chuyển động của cơ bắp, bắt nguồn từ suy luận là không cần một "lực sống" nào để lay chuyển cơ bắp.
More than 15,000 people were implicated and executed in this incident, including 12 marquises and two counts.
Defining wealth can be a normative process with various ethical implications, since often wealth maximization is seen as a goal or is thought to be a normative principle of its own.
Định nghĩa sự giàu có có thể là một quá trình có tính định hướng với những ý nghĩa đạo đức khác nhau, vì chamichi.com.vnệc tối đa hóa tài sản thường được coi là một mục tiêu hoặc được coi là một nguyên tắc quy chuẩn của chính nó.
Young people, on the other hand, resent any implication that they do not measure up to the standards of yesteryear.
13 As we examine the implications of Jeremiah’s inspired warning message, the apostle Paul’s words at 1 Corinthians 10:11 ring in our ears: “Now these things went on befalling them as examples, and they were written for a warning to us upon whom the ends of the systems of things have arrived.”
13 Khi xem xét nội dung sâu sắc của thông điệp cảnh cáo được soi dẫn qua Giê-rê-mi, những lời của sứ đồ Phao-lô nơi I Cô-rinh-tô 10:11 vang lên bên tai chúng ta: “Những sự ấy có nghĩa hình-bóng, và họ đã lưu-truyền để khuyên-bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời ”.
Es Satty was implicated in the 2006 Operation Chacal, in which five Islamists were arrested for sending jihadis to fight in Iraq.
Es Satty cũng liên quan đến Chiến dịch Chacal năm 2006, khi năm người hồi giáo quá khích đã bị bắt vì gởi các thánh chiến hồi giáo tới chiến đấu ở Irak.
Explaining the implications of this, one professor wrote: “A universe that eternally existed is much more congenial to an atheistic or agnostic .

Xem thêm: Cấu Trúc Và Cách Dùng Từ Roll Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Rolls Trong Tiếng Việt


Giải thích điều này có nghĩa gì, một giáo sư chamichi.com.vnết: “Một vũ trụ luôn tồn tại thì rất hợp với vô thần hay bất khả tri.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M