Evaluate Là Gì

  -  
Dưới đấy là những chủng loại câu có chứa tự "evaluate", trong cỗ từ điển từ điển y tế Anh - chamichi.com.vnệt. Bạn cũng có thể tham khảo đa số mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với từ bỏ evaluate, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh thực hiện từ evaluate trong bộ từ điển trường đoản cú điển y tế Anh - chamichi.com.vnệt

1. Calmly evaluate what was said.

Bạn đang xem: Evaluate là gì

Hãy chậm rãi để ý đến điều răn dạy.

2. See Evaluate purchase-funnel performance for analysis examples.

xem Đánh giá hiệu suất kênh mua về để biết ví dụ về phân tích.

3. How lớn find, evaluate, & use reliable sources:

Làm ráng nào nhằm tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các nguồn tài liệu đáng tin cậy:

4. I"m not sure I can evaluate that, Mr....

Tôi không chắc rất có thể đánh giá chỉ được điều đó, thưa ngài...

5. Evaluate the performance of each screen in your app.

Đánh giá hiệu suất của từng màn hình trong ứng dụng của bạn.

6. Carefully evaluate what is stated there and apply it.

Hãy xem đa số tài liệu đó như thể lời khuyên răn của Đức Giê-hô-va dành cho bạn.

7. Everything you witnessed went khổng lồ Section 9 khổng lồ evaluate.

toàn bộ những gìcô thấy được đã được mang đến Tiểu team 9 để đánh giá.

8. Return to this actichamichi.com.vnty periodically to lớn evaluate your progress.

Thỉnh thoảng quay lại với sinh sống này để rechamichi.com.vnew sự tân tiến của các anh chị em.

9. To evaluate workload, a number of tools can be used.

Để đánh giá cân nặng công chamichi.com.vnệc, một số công cụ hoàn toàn có thể được sử dụng.

10. We should evaluate ourselves khổng lồ find our strengths and abilities.

bọn họ phải từ kiểm điểm mình để tìm ra các ưu thế và năng lực của mình.

11. Khổng lồ evaluate a hair-loss treatment , consumers can kiểm tra with :

Để rechamichi.com.vnews được phương thức điều trị , tín đồ tiêu dùng rất có thể kiểm tra cùng với :

12. It also allows senior management lớn evaluate the sales manager.

Nó cũng mang lại phép làm chủ cấp cao để rechamichi.com.vnew người thống trị bán hàng.

13. Then produce these miraculous renderings và let us evaluate them.

Vậy hãy chế tạo ra những mô hình kì diệu này cho họ xem

14. What three Bible principles will help us khổng lồ evaluate information accurately?

cha nguyên tắc tởm Thánh nào đang giúp chúng ta đánh giá thông tin một cách bao gồm xác?

15. Even so, schedule regular periods of time to lớn evaluate your progress.

Thậm chí, hai vợ ck nên thường xuyên xem lại bản thân đã hiện đại đến đâu.

16. However, long-term studies necessary khổng lồ evaluate these effects are lacking.

mặc dù nhiên, nghiên cứu dài hạn quan trọng để rechamichi.com.vnew những ảnh hưởng này đang thiếu.

17. Why is it good khổng lồ evaluate our situation from time to lớn time?

vì sao thỉnh thoảng chúng ta nên coi xét hoàn cảnh cá nhân?

18. He does not evaluate the consequences of today’s decisions on tomorrow’s life.

Anh không thể tưởng tượng được các hậu quả của những quyết định thời buổi này mà ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai.

19. What is near at hand, & how should we evaluate our hope?

Điều gì gần mang đến rồi, và chúng ta nên coi sự trông cậy của họ thế nào?

20. The question is then how to evaluate the portfolio as a whole.

thắc mắc đặt ra là làm nuốm nào để rechamichi.com.vnews được hạng mục một bí quyết tổng thể.

21. Well, I think, the country has been forced khổng lồ re-evaluate its leadership.

À, Tôi nghĩ cơ quan chính phủ đang cải sinh lại.

22. 19, 20. (a) What Bible principles will help us to evaluate information accurately?

19, 20. (a) Những bề ngoài nào giúp chúng ta đánh giá thông tin một cách thiết yếu xác?

23. Take advantage of the opportunity to evaluate how you are using your life.

Dành thời gian này giúp xem lại cách các bạn dùng đời sống.

24. A physical prototype was then constructed & tested in order to evaluate its performance.

Một nguyên mẫu mã ảo tiếp nối được tạo ra và thí nghiệm để rechamichi.com.vnews hiệu suất của nó.

25. A wise driver will slow down và evaluate the flow of traffic before proceeding.

Một tài xế cảnh giác sẽ chạy trì trệ dần và cẩn thận lưu lượng xe nhằm biết phải làm gì.

26. Independent organizations lượt thích the Advertising Research Foundation evaluate the validity of commonly used measurement systems.

các tổ chức độc lập như Quỹ nghiên cứu và phân tích Quảng cáo rechamichi.com.vnew tính thích hợp lệ của những hệ thống giám sát và đo lường thường được sử dụng.

27. We recommend using reporting levels with at least 400 store sales to lớn evaluate your performance.

các bạn nên sử dụng cấp độ báo cáo có ít nhất 400 lượt bán hàng tại shop để đánh giá hiệu suất của mình.

28. Self-assessments: for self-assessments, indichamichi.com.vnduals assess và evaluate their own behachamichi.com.vnor và job performance.

Tự tiến công giá: để tự tấn công giá, các cá thể đánh giá và rechamichi.com.vnews hành chamichi.com.vn và hiệu suất quá trình của chính họ.

Xem thêm: Choi Game Trồng Hoa Trong Vườn 2, Game Trồng Hoa Trong Vườn 2

29. Upper GI studies are used to evaluate things lượt thích difficulty swallowing and gastroesophageal reflux ( GERD ) .

tín đồ ta sử dụng phương thức chụp hình dạ dày - ruột trên để khám với chẩn đoán nhiều căn bệnh như khó khăn nuốt với trào ngược bao tử thực quản ngại ( GERD ) .

30. However , the econometric models are more often used in academic fields khổng lồ evaluate economic policies .

tuy nhiên , các quy mô toán kinh tế thường được sử dụng trong những môi trường học tập thuật nhiều hơn nhằm đánh giá các chế độ kinh tế .

31. A project was launched internally by IBM to evaluate the looming competitive situation with Microsoft Windows 95.

Một dự án công trình đã được IBM giới thiệu trong nội cỗ để rechamichi.com.vnew tình hình đối đầu và cạnh tranh kém cỏi cùng với Microsoft Windows 95.

32. This can help khổng lồ evaluate the degree of tumor angiogenesis, which can imply a rapidly growing tumor.

Điều này có thể giúp nhận xét khả năng rất có thể tạo mạch máu với 1 khối u, khối u ẩn chứa này có thể phát triển rất nhanh chóng.

33. Each indichamichi.com.vndual should carefully evaluate his or her options before making a personal decision about diet và exercise.

mọi người nên xem xét cẩn thận trước khi ra quyết định chamichi.com.vnệc ăn uống kiêng và cộng đồng dục.

34. Lớn evaluate behachamichi.com.vnor in relation to the principles of the gospel; khổng lồ decide; lớn discern good from echamichi.com.vnl.

Đánh giá bán hành chamichi.com.vn có tương tác đến những phương pháp của phúc âm; thẩm định; phân minh điều thiện và điều ác.

35. If there’s a significant drop-off, evaluate your content or the steps khổng lồ see how you can improve.

Nếu có mức sút đáng kể, hãy đánh giá nội dung hoặc các bước để coi cách chúng ta cũng có thể cải thiện.

36. Without any way to lớn evaluate its performance in advance, the initial prototype was highly unlikely khổng lồ meet expectations.

không có bất kỳ cách nào để đánh giá hiệu suất của nó trước, nguyên mẫu lúc đầu là rất cạnh tranh để đáp ứng mong đợi.

37. 9 The Bible shows that the conscience is an inner capacity khổng lồ look at và evaluate your actions.

9 khiếp Thánh cho thấy thêm lương trung ương là khả năng nội vai trung phong giúp bạn rechamichi.com.vnews hành chamichi.com.vn của mình.

38. To distinguish the great companies from the losers , investors should learn how to lớn describe and evaluate companies " business models .

Để sáng tỏ những công ty lớn mạnh với gần như doanh nghiệp lose lỗ , nhà chi tiêu nên học cách mô tả và rechamichi.com.vnew mô hình marketing của các công ty .

39. Taking time to consider the risks will help you to lớn evaluate the proposal realistically. —Proverbs 13:16; 22:3.

dành thì giờ để thấy xét những rủi ro sẽ giúp đỡ bạn tiến công giá thời cơ làm nạp năng lượng một bí quyết thực tế.—Châm-ngôn 13:16; 22:3.

40. To lớn distinguish the great companies from the losers , investors should learn how lớn describe và evaluate companies " business models .

Để rõ ràng những tập đoàn mạnh với đông đảo doanh nghiệp thua trận lỗ , nhà chi tiêu nên học bí quyết mô tả và rechamichi.com.vnews mô hình sale của các công ty .

41. Before designing new territories, a sales force manager should evaluate the workloads of all members of the sales team."

Trước khi kiến tạo địa phận mới, người cai quản lực lượng bán sản phẩm phải nhận xét khối lượng quá trình của toàn bộ thành chamichi.com.vnên của tập thể nhóm bán hàng."

42. A server-to-server integration option for network buyers that allows networks to evaluate and bid on each available impression.

Tùy chọn tích hợp sever sang máy chủ dành cho người mua trên mạng, được cho phép mạng ước lượng cùng đặt giá thầu trên các lần hiển thị tất cả sẵn.

43. The idea is that central banks use the fixing time and exchange rate lớn evaluate the behachamichi.com.vnor of their currency.

Ý tưởng là ngân hàng trung ương áp dụng ấn định thời hạn và tỷ giá ăn năn đoái để đánh giá hành chamichi.com.vn của chi phí tệ của họ.

44. Each indichamichi.com.vndual should carefully evaluate treatment options and then make a personal decision that does not conflict with Bible principles.

Mỗi cá thể nên xem xét cẩn trọng những phương pháp điều trị rồi từ quyết định, miễn là ko trái với phương pháp Kinh Thánh.

45. This effect is hard to evaluate, for the distinction between editorial bình luận and short original articles is not always obchamichi.com.vnous.

rất khó rechamichi.com.vnews hiệu ứng này vị sự biệt lập giữa comment của ban biên tập (editorial comment) và bài xích báo cội ngắn (short original article) là không rõ ràng.

46. Many potential enemies of the USSR and its client states have had opportunities khổng lồ evaluate the MiG-23’s performance.

vô cùng nhiều đất nước thù địch và chúng ta hàng của Liên Xô mong muốn có thời cơ được đánh giá hiệu suất của MiG-23.

47. Before you can answer that question, you need to lớn ‘look in the mirror’ and honestly evaluate yourself. —James 1:23-25.

trước khi trả lời thắc mắc này, bạn cần ‘soi mình trong gương’ cùng thành thật đánh giá phiên bản thân.—Gia-cơ 1:23-25.

48. Consider using the standards in For the Strength of Youth to evaluate the music you listen to và the mochamichi.com.vnes you watch.

cân nhắc chamichi.com.vnệc sử dụng các tiêu chuẩn trong sách Cho sức khỏe của người trẻ tuổi để đánh giá âm nhạc em nghe với phim ảnh em xem.

49. A wise person would weigh the advantages và the disadvantages & evaluate whether the endeavor is really worth the effort và expense.

tín đồ khôn ngoan sẽ lưu ý đến những điều lợi với hại để xem những câu hỏi đó gồm đáng tốn kém công sức và tài lộc không.

50. The X-planes are a series of experimental United States aircraft và rockets, used to lớn test & evaluate new technologies & aerodynamic concepts.

Xem thêm: T/B Sự Kiện Game Avatar Mới Nhất Tháng 8, Vuong Quoc Bong Dem

Máy bay X (X-plane) là một trong loạt những máy cất cánh và trực thăng phân tích của Hoa Kỳ (và một số rocket) được sử dụng để phân tích và rechamichi.com.vnews các technology và định nghĩa khí động học mới.