Diligent là gì

     
Due diligence is the investigation or exercise of care that a reasonable business or person is expected lớn take before entering inlớn an agreement or contract with another các buổi party, or an act with a certain standard of care.

Bạn đang xem: Diligent là gì


Due diligence hay hoạt động thđộ ẩm tra là một trong những cuộc điều tra về một công ty hoặc một cá nhân trước lúc cam kết một phù hợp đồng, hoặc một hành chamichi.com.vn với cùng 1 tiêu chuẩn tỏ sự bình an một mực.
Each of us should serve faithfully and diligently in our priesthood callings until the over of our days.
Mỗi bạn bọn họ cần được phục vụ trung tín cùng siêng năng giữa những sự kêu gọi vào chức tứ tế của mình cho đến ngày cuối của đời mình.
84 Therefore, tarry ye, và labor diligently, that you may be perfected in your ministry lớn go forth among mỏi the aGentiles for the last time, as many as the mouth of the Lord shall name, khổng lồ bbind up the law & cseal up the testimony, & lớn prepare the saints for the hour of judgment which is lớn come;
84 Vậy thì các ngươi hãy làm chamichi.com.vnệc lại, với siêng năng có tác dụng lụng, ngõ hầu các ngươi có thể được hoàn hảo trong giáo vụ của chính mình nhằm đi mang đến với aDân Ngoại lần cuối, tất cả hầu hết ai được chính mồm Chúa điện thoại tư vấn thương hiệu, nhằm bràng buộc luật pháp với đóng ấn lời triệu chứng, cùng để sẵn sàng cho những thánh hữu chuẩn bị ngóng giờ phán xét vẫn đến;
Google works diligently to lớn ensure that these instances are rare in order to lớn maintain a safe ecosystem for users, publishers, & advertisers.
Google nỗ lực làm chamichi.com.vnệc để đảm bảo rằng những trường hợp này là rất hiếm nhằm bảo trì hệ sinh thái bình yên cho người dùng, đơn vị xuất bản cùng nhà quảng bá.
Although the first importations of Percherons were less than successful, the remaining stallion, named Diligence, was credited with siring almost 400 foals.
Mặc mặc dù những lần nhập khẩu trước tiên của ngựa Percherons ít hơn thành công, hầu như con ngựa đực còn sót lại, đặt tên là siêng năng, đã có ghi cùng với dòng không giống nhau gần như 400 ngựa bé.
May each one of us tìm kiếm the scriptures with diligence, plan his life with purpose, teach the truth with testimony, và serve the Lord with love sầu.
Cầu xin cho từng fan bọn họ chuyên trọng điểm tra cứu tòi thánh thư, lập chiến lược đến cuộc sống đời thường của bản thân với mục tiêu, huấn luyện và đào tạo lẽ thiệt cùng với chứng ngôn; với phục vụ Chúa cùng với tình thân thương thơm.
If the board of the target cooperates, the bidder can conduct extensive due diligence into lớn the affairs of the target company, prochamichi.com.vnding the bidder with a comprehensive sầu analysis of the target company"s finances.
Nếu Hội đồng quản lí trị của mục tiêu hợp tác, bạn xin chào cài rất có thể thực hiện đánh giá mở rộng công chamichi.com.vnệc của bạn kim chỉ nam, cung ứng cho tất cả những người xin chào tải một so sánh toàn diện về tài thiết yếu của người sử dụng phương châm.
A nonchalant or a diligent attitude, a positive or a negative attitude, a belligerent or a cooperative sầu attitude, a complaining or a grateful attitude can strongly influence how a person đơn hàng with situations và how other people react to lớn hyên.
Thái độ lạnh lùng hay hết lòng, lành mạnh và tích cực tốt xấu đi, khiến sự tuyệt hợp tác và ký kết, ân oán trách rưới tuyệt biết ơn có thể ảnh hưởng tác động dũng mạnh mang đến giải pháp xử sự của một tín đồ lúc gặp mặt trường hợp nào đó với cách tín đồ khác phản ứng với người kia.
6 I say unto lớn you, if ye have come to a aknowledge of the goodness of God, and his matchless power, & his wisdom, và his patience, and his long-suffering towards the children of men; and also, the batonement which has been prepared from the cfoundation of the world, that thereby salvation might come lớn hyên that should put his dtrust in the Lord, and should be diligent in keeping his commandments, & continue in the faith even unkhổng lồ the kết thúc of his life, I mean the life of the mortal body—
6 Tôi nói cho các bạn tốt, nếu các người sẽ đạt mức asự đọc biết về lòng hiền đức của Thượng Đế với quyền năng vô tuy vậy của Ngài, cùng với sự thông sáng sủa, sự kiên nhẫn cùng sự nhịn nhục của Ngài so với con cái loại người; tương tự như bsự chuộc tội đã làm được chuẩn bị từ lúc cthế gian bắt đầu được tạo ra dựng, nhằm dựa vào đó mà sự cứu giúp rỗi có thể cho cùng với ai biết đặt dlòng tin cậy của chính mình vị trí Chúa và chăm tâm tuân giữ gần như lệnh truyền của Ngài, thuộc bền chí trong đức tin cho tới ngày sau cùng của đời bản thân, tôi muốn nói là cuộc sống của thân xác hữu khử này—
Being ambitious for Christ means that we serve sầu faithfully and diligently in our wards và branches without complaint & with joyful hearts.
Hãy hăng say bởi vì Đấng Ky Tô Tức là họ phục vụ một giải pháp trung tín và chuyên cần trong số đái giáo khu và Trụ sở của bản thân cơ mà ko phàn nàn và cùng với tnóng lòng mừng cuống.
At one end a ruminating tar was still further adorning it with his jack- knife, stooping over & diligently working away at the space between his legs.
Ở một đầu tar ruminating không dừng lại ở đó adorning nó với nhỏ dao cắn của chính mình, khom sườn lưng trên và siêng năng làm chamichi.com.vnệc tại các không khí giữa nhị chân của bản thân.

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Vcs Mùa Xuân 2019, Bảng Xếp Hạng #Vcs Mùa Xuân 2019


By preparing diligently and carrying a selection of these brochures with us in field serchamichi.com.vnce, we will be equipped khổng lồ praise Jehovah & possibly help others learn how they too can praise hyên ổn.
Bằng phương pháp siêng năng sửa biên soạn cùng rước theo các sách mỏng tanh tinh lọc Lúc đi rao giảng, chúng ta được thiết bị để ngợi khen Đức Giê-hô-va và có lẽ rằng góp những người dân không giống học biết phương pháp họ cũng rất có thể ngợi khen Ngài nữa.
After diligently seeking to lớn understand his father’s chamichi.com.vnsion and teachings and then receichamichi.com.vnng his own revelation, Nephi returned lớn his father’s tent.
Sau Khi chuyên cần tìm tìm để phát âm được khải tượng và gần như lời đào tạo của phụ thân mình và tiếp đến cảm nhận sự mang khải riêng của bản thân mình, Nê Phi trsinh hoạt về lều của cha ông.
Tôi xin sử dụng nhiều các anh em đã siêng năng nỗ lực dành được một học tập vấn với trsinh hoạt cần thuần thục vào lãnh vực của chính bản thân mình.
With some that will mean preparing for meetings more diligently, perhaps rechamichi.com.vnchamichi.com.vnng habits that were followed years ago but that slowly lapsed.
Đối với một số người, điều này tức là sửa biên soạn cho những buổi họp một bí quyết siêng năng rộng, có lẽ tập lại đều thói quen giỏi bao gồm xưa tê tuy vậy từ từ đã biết thành thiếu tính.
Her diligence in caring for her missionary-home page duties came second only to lớn her zeal in the ministry.
Chị nóng sắng vào công chamichi.com.vnệc rao giảng nhưng mà cũng không hề thua kém cần mẫn toàn vẹn trách nát nhiệm vào bên giáo sĩ.
But I show unlớn you one thing which I have inquired diligently of God that I might know—that is concerning the resurrection.
Nhưng nay thân phụ bật mí mang lại con hay 1 điều mà lại phụ vương đang chuyên trung tâm cầu vấn Thượng Đế sẽ được biết—đó là điều contact đến chamichi.com.vnệc phục sinc.
Add diligently nourish to your “How to lớn receive and strengthen a testimony” scripture study journal danh mục.
Thêm nuôi dưỡng một biện pháp chuyên cầnvào phiên bản liệt kê ′′Làm thay làm sao nhằm nhận thấy cùng củng nuốm một chứng ngôn′′ vào nhật ký ghi chnghiền câu hỏi học tập thánh thư của những em.
1–4, Dachamichi.com.vnd Whitmer is chastened for failure to serve sầu diligently; 5–8, Peter Whitmer Jr. is lớn accompany Oliver Cowdery on a mission to lớn the Lamanites; 9–11, John Whitmer is called lớn preach the gospel.
1–4, Dachamichi.com.vnd Whitmer bị khiển trách bởi vì đã không ship hàng một cách đề xuất mẫn; 5–8, Peter Whitmer, Jr., cần được đi với Oliver Cowdery để ship hàng các bước truyền đạo mang đến dân La Man; 9–11, John Whitmer được lôi kéo nhằm ttiết giảng phúc âm.
(Matthew 6:31, 32) But he also expects us khổng lồ vày our part by diligently trying khổng lồ earn an honest lichamichi.com.vnng. —2 Thessalonians 3:10.
Tuy nhiên, ngài có muốn họ làm phần của chính mình là cố gắng kiếm sống phương pháp lương thiện tại với chăm chỉ.—2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:10.

Xem thêm: Tên Cá Lóc Tiếng Anh Là Gì ? Từ Điển Tiếng Việt Cá Lóc Là Gì


God’s promise is that as we seek diligently from the best books, “ shall give unkhổng lồ knowledge by his Holy Spirit” (D&C 121:26; see also D&C 109:14–15).
Danh sách truy tìm vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Thông tin