Compass Là Gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh Việt 4in1 - English Vietnamese 4 in 1 Dictionary
*
compass
*
com‧pass /ˈkʌmpəs/ BrE AmE noun
*
1
. an instrument that shows directions and has a needle that always points north: a map and compass compass points/points of the compass (=the marks on a compass that show you north, south, east, west etc) 2.
*
(also compasses) a V-shaped instrument with one sharp point and a pen or pencil at the other end, used for drawing circles or measuring distances on maps 3. formal the area or range of subjects that someone is responsible for or that is discussed in a book compass of Within the brief compass of a single page, the author covers most of the major points. • • • COLLOCATIONS phrases ▪ the points of the compass/compass points (=the marks that show you north, south, east etc) She was teaching the children the points of the compass.

Bạn đang xem: Compass là gì

▪ a map and compass Always take a map and compass with you in the mountains. compass + NOUN ▪ the compass needle (=the long piece of metal that moves to show north) ▪ a compass bearing/reading (=a direction shown by a compass) We took a compass bearing to ensure we were walking in the right direction. ▪ compass error Their ship had sailed off course due to compass errors.

Xem thêm: " Hmu Là Gì (Và Cách Sử Dụng Nó), Hmu Có Nghĩa Là Gì Và Cách Sử Dụng Nó

verbs ▪ use a compass Some of the kids were learning how to use a map and compass. ▪ set a compass (=adjust it so that the needle and the north mark are in line with each other) Wait until the needle settles, then set the compass.

Xem thêm: Tackey & Tsubasa Hát Nhạc Mở Đầu Phim Fairy Tail NhạC Chuã´Ng

▪ a compass shows something Our compass showed that we should bear right.c\\compasshucompassA compass always points north.◎<"kʌmpəs>※danh từ số nhiều ■(cũng) compasses) dụng cụ hình chữ V có hai nhánh nối nhau bằng một bản lề, dùng để vẽ hình tròn, đo khoảng cách trên bản đồ hoặc hải đồ; compa a pair of compasses một chiếc compa ■(cũng) magnetic compass la bàn the points of the compass những hướng của chiếc la bàn mariner"s compass la bàn đi biển gyroscopic compass la bàn hồi chuyển magnetic compass la bàn từ ■phạm vi, tầm beyond one"s compass vượt phạm vi hiểu biết within the compass of human understanding trong phạm vi hiểu biết của con người to keep (remain) within compass giữ trong phạm vi, giữ trong vòng, không vượt quá ra ngoài phạm vi ■đường vòng, đường quanh to fetch (cast, take, go) a compass đi đường vòng ■(âm nhạc) tầm âm to box the compass (hàng hải) đi hết một vòng (nghĩa bóng) bàn quanh bàn quẩn rồi lại trở lại điểm bắt đầungoại động từ ■đi vòng quanh (cái gì) ■bao vây, vây quanh ■hiểu rõ, nắm được, lĩnh hội I can"t compass such complex problems tôi không thể nắm được những vấn đề phức tạp như vậy ■âm mưu, mưu đồ to compass someone"s death âm mưu giết ai ■thực hiện, hoàn thành, đạt được to compass one"s purpose đạt được mục đích
*