Burden Là Gì

  -  

gánh nặng, gánh, chất nặng lên là các phiên bản dịch bậc nhất của "burden" thành tiếng chamichi.com.vnệt. Câu dịch mẫu: Oh, sisters, we all have burdens lớn bear and burdens khổng lồ share. ↔ Thưa những chị em, họ đều bao gồm gánh nặng để mang và gánh nặng để phân tách sẻ.


Oh, sisters, we all have burdens to lớn bear and burdens to lớn share.

Thưa những chị em, chúng ta đều gồm gánh nặng để với và gánh nặng để chia sẻ.


*

*

As disciples of Jesus Christ, we ought to vày all we can khổng lồ redeem others from suffering và burdens.

Bạn đang xem: Burden là gì


Là các môn đồ vật của Chúa Giê Su Ky Tô, bọn họ phải làm rất là mình sẽ giúp đỡ những người khác thoát ra khỏi cảnh khổ đau với gánh nặng.
When we give of ourselves to lớn others, not only do we help them but we also enjoy a measure of happiness and satisfaction that make our own burdens more bearable. —Acts 20:35.
Khi quên mình vì người khác, không những họ giúp họ mà còn cảm thấy niềm hạnh phúc và mãn nguyện tại mức độ nào đó, khiến gánh nặng của chúng ta dễ chịu đựng hơn.—Công-vụ 20:35.
Kinh Thánh nói: “Hãy trao gánh-nặng ngươi mang lại Đức Giê-hô-va, Ngài vẫn nâng-đỡ ngươi; Ngài vẫn chẳng hề cho những người công-bình bị rúng-động”.
When we have the sincere desire lớn put our lives in harmony with the will of the Lord, He will always be ready lớn help ease our burdens.
Khi họ có ước ý muốn chân thành để tại vị cuộc sống của chính mình hòa phù hợp với ý mong muốn của Chúa, Ngài sẽ luôn luôn sẵn sàng để giúp đỡ làm vơi dịu gánh của chúng ta.
Increased competition and slim margins in heavy equipment sales and rental place a heavy burden on manufacturers, dealers, rental companies & serchamichi.com.vnce businesses to lớn improve their serchamichi.com.vnce performance.
Sự tuyên chiến và cạnh tranh ngày càng tăng cùng lợi nhuận mỏng manh trong chamichi.com.vnệc bán và dịch vụ thuê mướn thiết bị hạng nặng tạo nên gánh nặng lớn cho những nhà sản xuất, đại lý, doanh nghiệp cho thuê và doanh nghiệp thương mại & dịch vụ để nâng cấp hiệu suất thương mại & dịch vụ của họ.
(Psalm 55:22) By throwing all our burdens —anxieties, worries, disappointments, fears, and so forth— upon God, with full faith in him, we receive a calmness of heart, “the peace of God that excels all thought.” —Philippians 4:4, 7; Psalm 68:19; Mark 11:24; 1 Peter 5:7.
Bằng bí quyết trao đến Đức Chúa Trời tất cả các gánh nặng của chúng ta như băn khoăn, lo lắng, thất vọng, hại hãi, v.v..., với đức tin trọn vẹn vị trí Ngài, Ngài đã ban cho họ sự bình an tâm thần, “sự bình-an của Đức Chúa Trời vượt-quá phần đa sự hiểu-biết” (Phi-líp 4:4, 7; Thi-thiên 68:19; Mác 11:24; I Phi-e-rơ 5:7).
Pollution và other forms of enchamichi.com.vnronmental degradation are putting at risk future sources of economic growth và also adding khổng lồ the burden of disease chamichi.com.vnetnam faces.
Ô nhiễm và các hiệ tượng suy thoái môi trường thiên nhiên khác là nguy cơ đối với nguồn lực quan trọng cho phạt triển tài chính tương lai và làm tăng gánh nặng y tế tại chamichi.com.vnệt Nam.

Xem thêm: " Hustle And Bustle Là Gì Và Cấu Trúc Hustle And Bustle Trong Tiếng Anh


But instead of finding a people burdened and absorbed by darkness, we discovered a joyful people who were radiating with light!
Nhưng thay do thấy một dân tộc đang mang gánh nặng và bị hấp thụ do bóng tối, thì chúng tôi khám phá ra một dân tộc rạng tinh ranh với ánh sáng!
(Revelation 21:4) Whatever we may remember at that time will not cause us the deep hurt, or pain, that may now burden our hearts.—Isaiah 65:17, 18.
Bất cứ điều gì chúng ta cũng có thể nhớ lại vào khoảng đó sẽ không còn làm chúng ta khổ cực hoặc bi đát lòng cho dù rằng hiện thời có lẽ làm cho lòng họ nặng trĩu (Ê-sai 65:17, 18).
(Proverbs 21:31) In the ancient Middle East, oxen pulled the plow, asses carried burdens, people rode on mules, & horses were used in warfare.
Ở Trung Đông xưa, fan ta dùng bò đực kéo cày, lừa chở gánh nặng, la để cưỡi và ngựa dùng vào chiến trận.
Có những phương thức quan trọng cho họ để chia sẻ gánh nặng của fan tín hữu bắt đầu để rất có thể chịu đựng được.
But when the war was over & they came home, they could not bear up under the ordinary daily burdens of lichamichi.com.vnng and became enslaved by tobacco, alcohol, drugs, và debauchery, which in the end caused them to forfeit their lives.
Nhưng khi chiến tranh chấm dứt và bọn họ trở về nhà, thì chúng ta lại ko vác nổi gánh nặng của cuộc sống bình thường và trở thành quân lính cho thuốc lá, rượu chè, ma túy, và hầu hết điều trụy lạc khác, mà cuối cùng đã khiến họ phải mất mạng sinh sống của mình.
In fact, if we can chamichi.com.vnsualize the situation —Jesus under the same yoke with us— it is not hard for us to lớn see who really is carrying the bulk of the burden.
Trên thực tế, nếu bạn cũng có thể hình dung trường hợp—Giê-su gánh thuộc ách với bọn chúng ta—thì không cạnh tranh cho bọn họ thấy ai sẽ thật sự gánh phần thiết yếu của gánh nặng.
With torn and broken bread, we signify that we remember the physical body toàn thân of Jesus Christ—a body toàn thân that was buffeted with pains, afflictions, and temptations of every kind,19 a toàn thân that bore a burden of anguish sufficient khổng lồ bleed at every pore,20 a body toàn thân whose flesh was torn và whose heart was broken in crucifixion.21 We signify our belief that while that same body toàn thân was laid to lớn rest in death, it was raised again lớn life from the grave, never again to lớn know disease, decay, or death.22 & in taking the bread khổng lồ ourselves, we acknowledge that, like Christ’s mortal body, our bodies will be released from the bonds of death, rise triumphantly from the grave, & be restored khổng lồ our eternal spirits.23
Với bánh bẻ nát, họ cho thấy rằng bọn họ tưởng nhớ mang đến thể xác của Chúa Giê Su Ky Tô—một thân xác bị bầm dập với đủ các loại đau đớn, bi lụy phiền, cùng cám dỗ,19 một thể xác có gánh nặng thống khổ đủ để bị chảy máu ở toàn bộ các lỗ chân lông,20 luôn tiện xác tất cả da thịt bị rách nát với quả tim kết thúc đập lúc Ngài bị đóng đinh.21 chúng ta cho thấy ý thức của họ rằng tuy nhiên cùng một thể xác đó được chôn chứa khi chết, thì thể xác này đã sống lại từ mộc nhĩ mồ, cùng sẽ không khi nào biết bệnh dịch tật, thối rữa, hoặc cái chết nữa.22 với khi tự mình ăn uống bánh, họ thừa nhận rằng, hệt như thể xác hữu khử của Đấng Ky Tô, thể xác của chúng ta sẽ được giải ra khỏi những dây trói buộc của sự chết, đắc chiến thắng sống dậy từ mộ phần, cùng được hồi sinh cho linh hồn tồn tại của bọn chúng ta.23
Even though we may be a chamichi.com.vnctim once, we need not be a chamichi.com.vnctim twice by carrying the burden of hate, bitterness, pain, resentment, or even revenge.
Mặc dù bạn có thể là nàn nhân một lần, nhưng họ không phải phải là một trong những nạn nhân nhì lần khi với gánh nặng của nỗi hận thù, cay đắng, nhức đớn, oán thù giận, hoặc thậm chí còn trả thù.

Xem thêm: Nhận Xét Marco Là Gì ? 4 Tính Năng Nổi Bật Của Macro Cần Biết


Một ngày như thế nào đó, chắc chắn chắn họ sẽ bị tiêu diệt đi và với gánh nặng của lỗi lầm trong cuộc sống đời thường trần thế.
Danh sách truy vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M