BAPTISM LÀ GÌ

  -  

rữa tội, lễ cọ tội, sự để tên là các bản dịch bậc nhất của "baptism" thành tiếng chamichi.com.vnệt. Câu dịch mẫu: The only sacrament he can perform is baptism. ↔ nghi thức duy nhất mà ông ấy rất có thể thực hiện là lễ rửa tội.


The Christian sacrament in which one is anointed with or submerged in water và sometimes given a name. <..>


The only sacrament he can perform is baptism.

Nghi thức duy nhất nhưng mà ông ấy hoàn toàn có thể thực hiện tại là lễ rửa tội.


*

*

Hiện tại chúng tôi không có bản dịch mang lại Baptism vào từ điển, gồm thể chúng ta có thể thêm một bản? Đảm bảo kiểm soát dịch tự động, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch con gián tiếp.


*

*

*

The second principle is lớn remember that we are renewing our baptismal covenants as we partake of the sacrament.

Bạn đang xem: Baptism là gì


Nguyên tắc lắp thêm hai là ghi lưu giữ rằng bọn họ đang tái lập những giao mong báp têm trong những lúc dự phần Tiệc Thánh.
A family head told the following on the day of his baptism: ‘I was the overseer at a construction site, but every evening I got drunk, & this began to lớn affect my work.
Vào ngày làm cho báp têm, một chủ gia đình kể lại như sau: “Khi trước tôi làm cai thầu cho một hãng xây cất, mà lại đêm làm sao tôi cũng say rượu và điều này tác động đến chamichi.com.vnệc làm của tôi.
Echamichi.com.vndently, when “the heavens were opened up” at the time of Jesus’ baptism, the memory of his prehuman existence was restored lớn him. —Matthew 3:13-17.
Dường như, khi “các tầng trời mở ra” vào tầm Chúa Giê-su làm cho báp-têm, ký kết ức về đời sống trên trời tái hiện trong ngài.—Ma-thi-ơ 3:13-17.
Đối với tín vật Đấng Christ, sự dưng mình cùng báp têm là đông đảo bước cần thiết để nhận ra ân phước của Đức Giê-hô-va.
Này, phép báp têm là đưa đến sự hối hận cải để làm tròn những lệnh truyền khiến mang tới sự xá miễn tội lỗi.
Those who wish khổng lồ symbolize their dedication khổng lồ Jehovah by baptism should inform the presiding overseer as soon as possible.
Những ai mong làm báp têm để đặc trưng sự dâng mình đến Đức Giê-hô-va buộc phải cho anh giám thị chủ tọa biết càng cấp tốc càng tốt.
7 The year 36 C.E. Saw another significant development —the conversion and baptism of Cornelius, a Gentile.
Finally, after much prayer & effort on our part, the blessed day arrived when we were able lớn present ourselves for Christian baptism. —Read Colossians 1:9, 10.
Cuối cùng, sau khá nhiều lời nguyện cầu và nỗ lực, ngày đặc biệt đã cho khi bạn có thể làm phép báp-têm của tín trang bị Đấng Christ.—Đọc Cô-lô-se 1:9, 10.
Over the years and particularly during the time I served as a bishop, I witnessed many other baptisms in the Tabernacle font.

Xem thêm: Cái Chết Kinh Hoàng Của Phineas And Ferb, Phineas & Ferb: Cái Chết Của


Trải trải qua nhiều năm, với nhất là trong thời gian tôi giao hàng với tư phương pháp là giám trợ, tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều lễ báp têm không giống trong hồ báp têm trên Đại Thính Đường.
You received the gift of the Holy Ghost at the time of your baptism, and the Holy Ghost will teach you truth & prepare you for life’s challenges.
Các em đã nhận được ân tứ Đức Thánh Linh vào tầm chịu phép báp têm, với Đức Thánh Linh sẽ giảng dạy những em về lẽ thật và sẵn sàng các em mang lại những thử thách của cuộc sống.
In those days preachers commonly taught that children who died without baptism would be condemned forever.
Trong hầu hết ngày đó, những mục sư thường dạy rằng nếu trẻ em chết mà không được báp têm thì sẽ ảnh hưởng kết tội vĩnh chamichi.com.vnễn.
President Joseph Fielding Smith declared, “It is not the question of baptism for the dead alone, but also the sealing of parents và children lớn parents, so that there should be a ‘whole & complete và perfect union, và welding together of dispensations, & keys & powers và glories,’ from the beginning down khổng lồ the end of time.
Chủ Tịch Joseph Fielding Smith tuyên cha rằng: “Đây không chỉ có là câu hỏi về phép báp têm cho tất cả những người chết thôi, nhưng còn là một chamichi.com.vnệc gắn thêm bó bố mẹ với nhau và con cái với thân phụ mẹ, để mà sẽ sở hữu một ‘sự links và gắn liền với nhau một giải pháp trọn vẹn, trả bị cùng toàn hảo những gian kỳ cùng các chìa khóa, những quyền năng và những chamichi.com.vnnh quang,’ kể từ lúc ban đầu cho cho đến khi kết thúc.
The tub water could be warmed, the baptism candidate could calmly và gradually be placed in the water and, once acclimatized to lớn it, the actual baptism could occur.
Có thể hòa nước nóng rồi dịu nhàng, rảnh đặt ứng chamichi.com.vnên báp têm vào bồn. Sau khi người đó đã quen với môi trường xung quanh trong bồn, phép báp têm rất có thể được tiến hành.
How, then, can you demonstrate that in your case, baptism does not represent simply ‘an initial spasm’?
Vậy chúng ta cũng có thể chứng tỏ nắm nào rằng trong trường hợp của công ty phép báp têm không những là “một sự xúc động ban đầu”?
(Sachamichi.com.vnng ordinances include baptism, confirmation, ordination to lớn the Melchizedek Priesthood , the temple endowment, và temple sealing .
(Các giáo lễ cứu rỗi gồm gồm phép báp têm, lễ xác nhận, lễ dung nhan phong cho Chức tứ Tế Mên đưa ra Xê Đéc , lễ thiên ân trong đền rồng thờ, cùng lễ thêm bó trong đền rồng thờ .
Có thể bạn có nhu cầu làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng hoàn toàn có thể bạn còn lo ngại là khi làm báp têm bạn sẽ bị ép phải làm điều đó.
Once a Bible student has completed a study of both publications, he may be able khổng lồ answer all the questions that the elders will rechamichi.com.vnew with him in preparation for baptism.

Xem thêm: Làm Sao Để Tăng Bộ Nhớ Trong Của Điện Thoại Samsung Đơn Giản


Một khi tín đồ ấy vẫn học dứt cả nhị ấn phẩm này, có lẽ rằng người ấy sẽ trả lời được toàn bộ các thắc mắc trưởng lão vẫn ôn lại để sẵn sàng làm báp têm.
Danh sách truy vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M